Zasady zwrotu za zakup kasy fiskalnej

Mówi o tym ustawa o podatku od towarów i usług w przytoczonym poniżej artykule.

Art. 111 ust. 4 - Ustawa o podatku od towarów i usług

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Dokładne zasady, które podatnik musi spełnić, aby móc ubiegać się o zwrot za zakup kasy fiskalnej, określił Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Warunkiem otrzymania zwrotu jest:

 • złożenie przez podatnika pisemnego zgłoszenia informującego o liczbie kas rejestrujących, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego i adresie ich używania. Zgłoszenie to musi zostać złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie poprzedzającym rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, której zgłoszenie dotyczy;

 • rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później, niż w obowiązujących podatnika terminach;

 • posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

Ważne!

Podatnicy, którzy zamierzają stosować tylko jedną kasę fiskalną, nie muszą składać zgłoszenia jako osobne pismo - może ono być zawarte na formularzu zgłoszenia miejsca instalacji kasy fiskalnej, w sytuacji, gdy został on złożony do urzędu skarbowego w obowiązującym terminie, tj. przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla podatników VAT

Podatnicy VAT mają możliwość rozliczenia zwrotu za zakup kasy fiskalnej nie wcześniej, niż w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrujacej. Ustawodawca nie zabrania rozliczania zwrotu w późniejszych deklaracjach, nie określa też ostatecznej daty, kiedy tego rozliczenia można dokonać.

Istotna jest również kwota, jaką możemy rozliczyć w deklaracji. W sytuacji, gdy :

 • kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego jest równa lub większa od przysługującej nam kwoty zwrotu za zakup kasy fiskalnej, możemy odliczyć jednorazowo całość w jednej deklaracji,

 • kwota podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego za dany okres jest mniejsza niż przysługujący nam zwrot za zakup kasy fiskalnej - możliwe jest rozliczenie ulgi tylko do wysokości podatku podlegającego wpłacie do US, resztę możemy rozliczyć w następnych deklaracjach,

 • w danym okresie występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym - w takim wypadku podatnik może ubiegać się w danej deklaracji VAT o przesłanie na konto bankowe zwrotu za zakup kasy fiskalnej w wysokości :

 1. równowartości 25% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 175 zł, w przypadku, gdy płatnik rozlicza się z VATu miesięcznie,

 2. równowartości 50% kwoty przysługującej do zwrotu, jednak nie więcej niż 350 zł, przy rozliczeniach kwartalnych.

Wyjątek!

Podatnik świadczący usługi taksówek osobowych, rozliczający się na podstawie ryczałtu 3%, może rozliczyć w danym okresie rozliczeniowym jedynie taką kwotę zwrotu za zakup kas fiskalnych, jaka podlegałaby wpłacie do urzędu skarbowego.

Zwrot za zakup kasy fiskalnej dla przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT

Z kolei podmioty, niebędące podatnikami VAT, aby uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej, muszą złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dane, które powinny być zawarte w takim wniosku oraz załączniki, które przedsiębiorca powinien dodać do wniosku, określa § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Wymagane dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa podatnika,

 • dane adresowe,

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Konieczne załączniki:

 • dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,

 • oryginał faktury dokumentującej zakup kas fiskalnych wraz z potwierdzeniem zapłaty całej należności za urządzenia,

 • numer rachunku bankowego podatnika, na który ma zostać wysłana kwota zwrotu za zakup kas fiskalnych.

Wyjątek!

W przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - wniosek o zwrot za zakup kas fiskalnych powinien dodatkowo zawierać informację o:

 • numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

 • numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą,

oraz dodatkowy załącznik:

 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą  o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Dane zostały pobrane ze strony: poradnik.wfirma.pl