Usługa zdalnej pomocy - Regulamin

Firma ALFA SYSTEM, zwana dalej Zleceniobiorcą świadczy usługi Zdalnej Pomocy według zasad opisanych w niniejszym regulaminie. Jako Zleceniodawcę traktujemy osobę lub firmę zlecającą firmie ALFA SYSTEM, wykonanie usług serwisowych.

Warunkiem świadczenia usługi jest posiadanie sprawnego i poprawnie funkcjonującego łącza internetowego przez Zleceniodawcę, w miejscu w którym ma być świadczona usługa.

Usługi wykonywane są za pomocą zdalnego dostępu do komputera Zleceniodawcy, z wykorzystaniem programu TeamViewer i mają na celu eliminację czynników powodujących złe funkcjonowanie komputera, zmianę ustawień lub modyfikację programową, zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy.

Usługa nawiązywana jest przez zleceniodawcę i w każdej chwili może zostać przez niego zakończona.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w całkowitej tajemnicy informacji o zawartości dysku twardego obsługiwanego komputera Zleceniodawcy, oraz do niezmieniania zawartości plików stanowiących dokumenty, zbiory multimedialne, zbiory foto, dane itd.

Usługa jest wykonywana po uprzednim telefonicznym ustaleniu ze Zleceniobiorcą terminu połączenia.

Zleceniobiorca nie odpowiada za czas trwania usługi (który może byc uzależniony od jakości łącza internetowego), ani za skutki spowodowane zbyt szybkim rozłączeniem (niedokończenie usługi).

Zleceniodawca podczas wykonywania usługi nie powinien podejmować żadnych czynności, które powodowałyby utrudnienia w pracy lub wpływały na jakość połączenia.

Zleceniodawca zobowiązany jest przed podjęciem czynności przez Zleceniobiorce, określić wyczerpująco problem jaki należy rozwiązać.

Czynności które wymagają fizycznej obecności Zleceniobiorcy nie objęte są tym regulaminem i stanowią odrebną, ustaloną przez strony formę współpracy.
Usługi wykonywane są w dni robocze, w godzinach pracy Zleceniobiorcy, w wyjątkowych okolicznościach mogą być wykonywane w innym, dogodnym dla obu stron terminie.
Wszystkie wykonywane czynności przy pomocy usługi Zdalnej Pomocy są odpłatne i naliczane według obowiązującego cennika usług Zleceniobiorcy:

W godzinach pracy:Poza godzinami pracy:
- 90zł netto, za pierwsze rozpoczęte 30 minut,135zł netto, za pierwsze rozpoczęte 30 minut,
- każde następne 30 minut -> 60 zł netto,- każde następne 30 minut -> 90 zł netto,
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą RYCZAŁTOWĄ!