Doświadczenie innych krajów UE

Wprowadzenie JPK w Polsce wzorowane było na doświadczeniach rozwiązań skutecznie wprowadzonych do systemów prawnych wielu państw UE (m.in. Austria, Belgia, Dania, Holandia, Litwa, Luxemburg, Niemcy, Słowenia, Szwecja, Portugalia, Wielka Brytania).

Struktury logiczne JPK

Opublikowany zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:

Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR

Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB

Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG

Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA

Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR

Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Przekazywanie plików JPK

Przekazywanie postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty

- plik VAT(rejestry vat) automatycznie trzeba będzie wysłać do Ministerstwa Finansów najpóźniej do 20 sierpnia dane za lipiec 2016. UWAGA: te dane muszą się dać uzgodnić z deklaracją VAT 7;
- pozostałe pliki generowane tylko na żądanie organów kontroli skarbowej;

  • od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

- generują pozostałe pliki generowane tylko na żądanie organów kontroli skarbowej

Comiesięczne przekazywanie postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach.

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:

  • 1 lipca 2016r. – duże podmioty

- plik VAT(rejestry vat) automatycznie trzeba będzie wysłać do Ministerstwa Finansów najpóźniej do 20 sierpnia dane za lipiec 2016. UWAGA: te dane muszą się dać uzgodnić z deklaracją VAT 7;
- pozostałe pliki generowane tylko na żądanie organów kontroli skarbowej;

  • 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty

- będą musieli wysyłać automatem dane o rejestrach vat. czyli najpóźniej do 20-02-2017 trzeba wysłać plik JPK VAT z danymi za styczeń 2017. UWAGA: te dane muszą się dać uzgodnić z deklaracją VAT 7

  • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

- musza wysyłać automatem dane o rejestrach vat. czyli najpóźniej do 20-08-2018 trzeba wysłać plik JPK VAT z danymi za lipiec 2018. UWAGA: te dane muszą się dać uzgodnić z deklaracją VAT 7
- generują pozostałe pliki generowane tylko na żądanie organów kontroli skarbowej

Korzyści dla podatników

Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery w przekazywaniu danych elektronicznych. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów. W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna. Podatnicy zyskają także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych. Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie XML, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane.

Korzyści dla administracji

Korzyścią dla administracji będzie automatyzacja weryfikacji danych podatkowych. Administracja zyska narzędzie umożliwiające szybkie przeprowadzenie czynności sprawdzających i kontroli. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie ustalanie nieprawidłowości oraz przyśpieszy potwierdzanie prawidłowości rozliczeń. Szybkie ustalenie nieprawidłowości pozwoli skuteczniej przeciwdziałać takim zjawiskom jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

Dodatkową korzyścią będzie możliwość ujednolicenia procedur sprawdzających i kontrolnych, co powinno przełożyć się na efektywniejsze zarządzanie zespołami realizującymi czynności kontrolne. Nie bez znaczenia będzie też obniżenie kosztów związanych z coraz szerszym stosowaniem dokumentacji w formie elektronicznej.

Obsługa zgłoszeń dotyczacych JPK

Wszystkie problemy i pytania w zakresie obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego należy kierować na adres info.e-deklaracje@mf.gov.pl.